Zdár né

[kmen roverů & rangers]

Blízké akce

Zdár lidi
neměli by jsme zase něco skusit s tím našim kmenem???

Login

Nick
Heslo

Stanovy kmene

§1

Obecná ustanovení

 • Co není obsaženo v této bule upravují Stanovy JUNÁKA svazu skautů a skautek České republiky.
 • Kmen je součástí 28. střediska "BRÁNA" Brno; 43. oddílu Brno - Slatina, vedoucí oddílu má právo veta (týká se kmenových věcí a bezpečnosti).
 • Kmenové uspořádání je království, řízené třemi volenými rádci (KVK).
 • Kmen se nevyhýbá spolupráce s jinými kmeny.
 • Kmen se spolupodílí na práci pro oddíl a vyšší správní celky Junáka.
 • Kmen naplňuje roverské heslo SLUŽBA a dodržuje zásahy skautingu.
 • Kmen je založen zakládající listinou, kterou lze vykopat pouze při rozpadnutí nebo změnách znění zakládajícího slibu.
 • Cestu na místo obřadu (posvátné místo kmene = místo VELKÝCH SLIBŮ, úložiště zakládající listiny) znají pouze členové kmene.

§2

Povinnosti člena kmene

 • Každý člen roverského kmene se minimálně jednou do roka zúčastní jako přednášející nebo účastník vzdělávacího kurzu, školení, … Z tohoto usnesení může kmenová rada udělit výjimku, kterou je však nutno zdůvodnit.
 • Každý člen vymyslí alespoň 1 do roka akci pro kmen.
 • Členové kmene musí mít alespoň 50% účast na akcích.
 • Členové kmene respektují volené zástupce v KVK.
 • Členové kmene se zavazují jednat čestně a poctivě, ve smyslu skautského zákona a slibu. Jsou odhodlání se řídit zásadami slušného chování a morálními kodexy společnosti a to nejen na akcích kmene, ale i v osobním, soukromém a veřejném životě.
 • Člen kmene, který nesplňuje výše uvedené podmínky je zproštěn práv člena kmene. Nabýt práva zpět lze v případě, že se na tom shodne nadpoloviční většina členů kmene (2/3 KVK).

§3

Členové kmene

 • Počet členů kmene není omezen.
 • Členi přijímáni po 3 měsíční době a na souhlas většiny kmene a 2/3 v KVK. Tato doba může být zkrácena, přikloní-li se k ní nadpoloviční většina členů kmene a2/3 KVK.
 • Hostování v kmeni je nutno schválit sněmem kmene.
 • Noví členové přijati po složení slibu.
 • Bez souhlasu kmene se na akce nesmí zvát cizí příslušníci.
 • O otázkách budoucnosti kmene rozhoduje celý kmen

§4

Práva člena kmene

 • Členové kmene jsou si rovni postavením.
 • Člen kmene má právo vznést námitku, proti jakémukoliv rozhodnutí kmene (nebo KVK) a domáhat se diskuse na dané téma.
 • Člen kmene se nemusí účastnit programu, který se mu zdá nad jeho fyzické či psychické síly nebo je jinak v rozporu s jeho přesvědčením.
 • Člen kmene má právo navrhnout nového člena, spoluúčastníka akce, popř. hostujícího člena.
 • Člen kmene má právo nezdůvodňovat svoji neúčast na akci (pokud splňuje §2 ods..

§5

Volební řád kmene

 • Členové kmene hlasují rovnoprávně a jejich hlasy mají stejnou váhu.
 • Právo hlasovat má každý člen kmene, který splňuje §2.
 • Výsledné hlasování je platné v případě, že o věci rozhodla nadpoloviční většina členů kmene včetně KVK (v KVK jsou pro 2 ze 3)
  • Toto neplatí byla-li KVK odvolána (podle §4 ods. a ).
  • Odvolat KVK může být tak, že ji odvolá nadpoloviční většina členů, vč. hlasů členů KVK.
 • hlas je platný pouze v přítomnosti člena nelze hlasovat v zastoupení
 • Platné hlasování lze uskutečnit i v případě, že nadpoloviční většina přítomných není nadpoloviční většinou kmene. V takovém případě se však musí na platnosti hlasování shodnout 2/3 přítomných a všichni členové KVK. Toto neplatí hlasuje-li se odvoláni nebo volbě KVK a odebrání nebo navrácení práv člena kmene.
 • Proti výsledku hlasování lze podat námitku, o jejímž přijetí je nutno hlasovat, je-li námitka přijata hlasuje se znovu.
 • Volební prvky, které neupravují tyto stanovy upravuje volební řád Junáka.

§6

Kmenové finance

 • Kmenová pokladna nesmí být využívána ke krytí nezákonných obchodů členů kmene, jakožto i kmene samotného.
 • Příjmy do kmenové pokladny jsou pomocí projektu "ALUZYK" kam jsou shromažďovány drobné finanční obnosy od členů kmene. Dalším zdrojem financí jsou odměny za dobrovolné projekty a ostatní společná výdělečná činnost kmene.
 • Mezi kmenové příjmy se řadí též příjmy do oddílové pokladny 43. oddílu, a to ve v takové výši, o které rozhodne oddílová rada.

§7

Statutární orgány kmene

 • KVK (královský výbor kmene).
  • Zastoupený 3 volenými rádci.
  • Volena na 1 rok.
  • Odvolána může být jedině celá do měsíce musí být vypsány nové volby.
  • Kandidovat může kterýkoliv právoplatný člen kmene.
 • V otázkách, které jsou v rozporu s bezpečností a chodu kmene má KVK právo veta.

§8

Symboly kmene

 • Název kmene: "Zdar né".
 • Vlajka kmene.
 • Kmenová pečeť.
 • Znak kmene.
 • "Místo velkých slibů".

§9

Závěrečné ustanovení

 • Tyto stanovy upravují a ruší stanovy kmene vydané 12.3.2002.
 • Nabývají účinnosti datem jejich uveřejnění.
pečeť kmene
Pečeť kmene
znak kmene
Znak kmene
© 2004, project by Filosof, XHTML 1.1 & CSS 2 & 508